XLII. TÜRKİYE MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

17 – 21 NİSAN 2024
MIRAGE PARK RESORT HOTEL, ANTALYA / TÜRKİYE

BİLDİRİ ÇAĞRISI

BİLDİRİ BAŞVURUSU İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

Geleneksel olarak 1979 yılından bu yana düzenlenen Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2024 yılında İ.Ü. İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü ve Muhasebe Anabilim Dalı tarafından düzenlenecektir.

"Yapay Zekâ Çağında Muhasebe Eğitimi" temasıyla gerçekleştirilecek olan XLII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumunda; yapay zekânın gelecekte gerek akademik gerekse meslek içi muhasebe eğitiminde oynayacağı rolün akademik ve uygulama yönünden değerlendirilmesi hedef alınmıştır.

Yapay zekânın etkisi ve varlığı hayatımızın her alanında giderek artmaktadır. Günümüzde yapay zekâ muhasebe eğitiminde de yerini alarak eğitim modellerinin evrimleşmesine yol açmaktadır. Sempozyumda, yapay zekânın; "muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimi” ve bu etkileşimin muhasebe eğitimine, araştırmalarına ve uygulamalarına etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Yapay zekânın işletmenin çeşitli alanlarında kullanımının muhasebe fonksiyonu üzerindeki etkisi de irdelenecektir. Sempozyum kapsamında; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin eğitim ve eğitim teknolojileri gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında disiplinlerarası akademik tartışmaların çeşitlenmesi ve verimli sonuçlara ulaşılması beklenmektedir. Sempozyum konuları aşağıdaki konuları içermekle birlikte, muhasebe alanı ile ilgili farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.

 • Yapay Zekâ ve Eğitim Teknolojileri
 • Yapay Zekâ Eğitimi
 • Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı
 • Yapay Zekânın Araştırmalarda Kullanımı
 • Yapay Zekânın Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Olan Muhtemel Etkileri
 • Yapay Zekâ ve Muhasebe Bilgi Sistemi
 • Yapay Zekâ ve Muhasebe Bilgi Sistemi
 • Yapay Zekâ ve Raporlama
 • Güvence ve Denetim Hizmetlerinde Yapay Zekâ
 • Suistimal (Hile) Denetimi ve Yapay Zekâ
 • Yapay Zekâ ve Denetim Uygulamalarındaki Gelişim
 • Yönetim Muhasebesinde Yapay Zekâ Kullanımı
 • Maliyet Muhasebesinde Yapay Zekâ Kullanımı
 • Yapay Zekâ ve Muhasebe Mesleği
 • Yapay Zekâ ve Vergi Uygulamaları
 • Kamu Hesap Verilebilirliğinde Yapay Zekâ Kullanımı
 • Performans Değerlemede Yapay Zekâ Kullanımı
 • Yapay Zekâ ve İşletme Fonksiyonları
 • Yapay Zekâ İçin SWOT Analizi
 • Yapay Zekânın Büyük Veri ve Veri Analizine Etkisi
 • Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik İlişkisi
 • Yapay Zekânın Etik Boyutu
 • Yapay Zekânın Hukuk Boyutu

Tam Metin veya Genişletilmiş Özetler 15 Ocak 2024 29 Ocak 2024 tarihine kadar gönderilmelidir. Tam Metin veya Genişletilmiş Özetler şu bölümleri içermelidir;

 1. Özet ve Anahtar Kelimeler, anahtar kelime sayısı 5 adedi geçmemelidir.
 2. Giriş, çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, ampirik çalışmalar için hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
 3. Metodoloji, araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş metodolojinin detayını içermelidir.
 4. Bulgular, yapılan çalışmanın bulguları ya da ön bulgularını içermelidir.
 5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel ve beklenen sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
 6. Kaynakça

Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Tam Metinler 20 sayfayı ve Genişletilmiş Özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dâhil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Bildiriler kitabı (Tam Metin ve Genişletilmiş Özetler) elektronik ortamda basılarak katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildiri başvuruları www.turmes2024.org/bildiri.html adresinden yapılmalıdır.

Önemli Tarihler
29 Ocak 2024
Genişletilmiş Özet ve Tam Metin Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih
14 Şubat 2024
Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi